OBRES AL PONT DE SECTOR FALCONERA

ASSUMPTE:   OBRES AL PONT DEL SECTOR FALCONERA

Com a usuari de la Marina  li  traslladem la informació d’interés  que ens ha fet arribar l’Ajuntament de Castelló d’Empúries sobre les obres del pont del sector Falconera i que us copiem a continuació:

A partir del proper dilluns 13 de febrer, s’iniciaran els treballs del pont del sector Falconera, pel que comportarà el tall al trànsit rodat de manera parcial; a partir del dilluns 20 de febrer, quedarà totalment tallat el trànsit al pont del sector Falconera, així també el pas de les embarcacions pel tram del canal.

Agrairíem la seva col·laboració per tal de comunicar els treballs que es realitzaran al pont del Sector Falconera als veïns i propietaris d’amarradors prop de la zona per tal de prendre les mesures necessàries i que creguin adients per retirar les embarcions i/o el pas de les mateixes.

ASUNTO :  OBRAS EN EL PUENTE DEL SECTOR FALCONERA

Como usuarios de la Marina les trasladamos la información de interés que nos ha hecho llegar el Ayuntamiento de Castelló de Empúries sobre las obras del puente del sector Falconera y que  copiamos a continuación:

A partir del próximo lunes 13 de febrero, se iniciarán los trabajos del puente del sector Falconera, por el que comportará el corte al tráfico rodado de manera parcial; a partir del lunes 20 de febrero, quedará totalmente cortado el tráfico al puente del sector Falconera, así también el paso de las embarcaciones por el tramo del canal.

Agradeceríamos su colaboración para comunicar los trabajos que se realizarán al puente del Sector Falconera a los vecinos y propietarios de amarraderos cerca de la zona para tomar las medidas necesarias y que crean adecuadas para retirar las embarcaciones y/o el paso de las mismas.

TRAVAUX AU PONT DU SECTEUR  FALCONERA

En tant que usagers de la Marina, nous souhaitons vous transmettre les informations d’intérêt que la Mairie de Castelló de Empuries nous a fait parvenir concernant les travaux du pont dans le secteur de Falconera, que nous reproduisons ci-dessous :

À partir du lundi 13 février, les travaux démarreront sur le pont du secteur de Falconera, ce qui entraînera une coupure partielle de la circulation routière ; à partir du lundi 20 février, la circulation sera totalement coupée au niveau du pont du secteur de Falconera, ainsi que le passage des bateaux dans le segment du canal.

Nous vous remercions pour votre coopération dans la communication des travaux qui seront effectués sur le pont du secteur de Falconera aux voisins et aux propriétaires d’amarrages proches de la zone afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires et appropriées pour retirer les bateaux et/ou leur passage.

WORKS IN FALCONERA BRIDGE

As users of the Marina, we would like to transmit to you the information of interest which the Town Hall of Castelló de Empuries has sent us regarding the works on the Falconera bridge, which we reproduce below:

From Monday 13 February, work will be carried out on the bridge in the Falconera sector, which will result in a partial closure of road traffic; from Monday 20 February, traffic will be completely closed to the bridge in the Falconera sector, as well as the passage of boats in the canal area.

We would like to thank you for your cooperation in informing neighbors and owners of moorings in the neighborhood of the work being carried out on the Falconera  bridge so they may take the necessary and appropriate measures to remove the boats and/or their passage.