DETECTEN UNA NOVA ALGA INTROUÏDA AL CAP DE CREUS DIFÍCIL D’ERRADICAR

Detecten una nova alga introduïda al Cap de Creus difícil d’eradicar | ACN | ROSES | Medi ambient | El Punt Avui

ACN – ROSES

L’Agència Cata­lana de l’Aigua (ACA), en col·labo­ració amb el Cen­tre d’Estu­dis Avançats de Bla­nes (CEAB-CSIC) ha detec­tat per pri­mera vegada a la península una nova alga introduïda al Cap de Creus, con­cre­ta­ment a Punta Fal­co­nera, i de difícil era­di­cació. L’espècie, que s’ano­mena Chry­so­nep­hos lewi­sii, és nativa de l’Atlàntic Occi­den­tal i el Carib i és molt poc comuna. De fet, a Europa només se l’havia vist a Itàlia i l’illa de Còrsega. L’alga s’ha loca­lit­zat a la reserva marina durant una pros­pecció que es va fer a prin­ci­pis de setem­bre. L’espècie està pre­sent entre 3 i 30 metres de fondària i és espe­ci­al­ment abun­dant a 20 metres de pro­fun­di­tat, on reco­breix més del 50% del fons marí de la zona. També estava pre­sent a Es Gat, a cap Nor­feu.

Aquesta alga forma fila­ments molt prims, de color dau­rat, que viuen engan­xats en altres algues però es tren­quen i són enduts pels cor­rents, acu­mu­lant-se en orga­nis­mes d’ele­vada importància estruc­tu­ral com la gorgònia ver­me­lla Para­mu­ri­cea cla­vata.

L’inves­ti­ga­dor del CEAB-CSIC i res­pon­sa­ble de l’equip de tre­ball que fa tasqies de con­trol d’espècies inva­so­res, Enric Balles­te­ros, afirma que es tracta d’una espècie “opor­tu­nista, de ràpid crei­xe­ment, però que pre­vi­si­ble­ment reduirà la seva cober­tura durant les pro­pe­res set­ma­nes, amb l’arri­bada de la tar­dor”.

De fet, creu que és pos­si­ble que la pro­li­fe­ració que ha expe­ri­men­tat hagi estat afa­vo­rida per les ele­va­des i inu­su­als tem­pe­ra­tu­res d’aquest estiu però que encara no es pot asse­gu­rar que “hagi arri­bat per que­dar-se”.

L’ACA desen­vo­lupa des de fa anys mesu­res i acci­ons arran de l’entrada d’espècies inva­so­res als fons marins de Cata­lu­nya, i també en aigües con­ti­nen­tals. Con­cre­ta­ment, aquest 2022, l’ACA ha adju­di­cat un nou con­tracte al CEAB-CSIC amb el que, entre altres tre­balls, es farà la iden­ti­fi­cació i loca­lit­zació d’espècies inva­so­res en un mínim de 74 zones del lito­ral de Cata­lu­nya durant un període de tres anys.