Els ports esportius i turístics realitzen serveis

Els ports esportius i turístics realitzen serveis

essencials pel que la seva activitat continua, després

del nou Reial decret 10/2020